Giải bài tập sgk Toán nâng cao Luyện tập (trang 161-162)


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 161-162 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 19 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 19 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

=> u2=t5+2t => 2udu = (5t4+2)dt

Với t = 0 => u = 0; t = 1 => u = √3

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 20 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 20 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

a)     Đặt 5-4cost=u => du = 4sintdt => sintdt=du/4

t=0 => u = 1; t=π => u = 9

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 21 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 21 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     F(3) – F(1)           B. F(6) – F(2)

C. F(4) – F(2)           D. F(6) = F(4)

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 22 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Chứng minh rằng:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 22 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Đặt x = 1 – t => dx = -dt; x = 0 => t = 1; x = 1 => t = 0

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Đặt t=-x => dx = -dt; x = -1 => t = 1; x = 0 => t = 0

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Thay vào (*) ta được:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 23 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 23 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

a)     f(x) là hàm số lẻ b) f(x) là hàm số chẵn

Lời giải:

a)     Theo bài 6b) nếu f(x) là hàm số chẵn thì:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

b)     Nếu f(x) là hàm số lẻ thì:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 24 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính các tích phân sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 24 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Đặt u=1+sint=>cosxdt=du;x=0=>u=1;x=π/2=>u=2

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 25 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính các tích phân sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 25 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

=>u2=x3+1 <=> 2udu=3x2 dx

x = 0 => u = 1; x = 1 => u = √2

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-nullLoading...