Giải bài tập sgk Toán nâng cao Luyện tập (trang 145-146)


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 145-146 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 7 (trang 145 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 7 (trang 145 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 8 (trang 145 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm nguyên hàm của các hàm số:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 8 (trang 145 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

=> L=x3.ex-3(x2.ex )+6 ∫xex dx=x3 ex-3x2.ex+6xex-6ex+C

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 9 (trang 146 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a) f(x)=x2 cos2x b) f(x)=√x.lnx

c) f(x)=sin4x.cosx d) f(x)=x.cos⁡x2

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-nullLoading...