Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan 3


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 178-179 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 60 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 60 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     9           B. 3 C. 81      D. 8

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là B.

Bài 61 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 61 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     e4           B. e4-1      C. 4e4           D. 3e4-1

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 62 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 62 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Vậy khẳng định đúng là D.

Bài 63 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong phần từ thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 4x và đồ thị hàm số y=x3 là:

A.     4 B. 5 C. 3 D. 3,5

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Với góc nhọn phần tư thứ nhất ta có x≥0 nên loại x = -2

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Vậy khẳng định đúng là A.

Bài 64 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất được giới hạn bởi hai đường thẳng y = 8x; y = x và đồ thị hàm số y=x3 là:

A.     12 B. 15,75 C. 6,75 D. 4

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Vậy khẳng định đúng là B

Bài 65 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi đường thẳng y = 2x và đồ thị hàm số y=x2 là:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 65 (trang 178 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Vậy chọn đáp án A

Bài 66 (trang 179 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi hai đồ thị y=x2 và y=6-|x|. Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục tung là:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 66 (trang 179 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

6-|x|=x2 <=> |x2 |+|x|-6=0

<=> |x|=2 <=> x=±2 => y = 4

+ y=x2 <=> x=±√y

Do tính đối xứng qua Oy của parabol y=x2 và đường thẳng y=6-|x| ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Vậy khẳng định đúng là A.

Bài 67 (trang 179 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Cho a, b là hai số dương. Gọi K là hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ hai được giới hạn bởi parabol y=ax2 và đường thẳng y = -bx. Biết rằng thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay K quanh trục hoành là một số không phụ thuộc vào giá trị của a, b. khi đó a và b thỏa mãn điều kiện sau:

A.     b4=2a5 B. b3=2a5 C. b5=2a3 D. b4=2a2

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Để giá trị này không phụ thuộc vào a, b thì tỉ số b5/a3 phải là 1 hằng số. trong 4 khẳng định a, B, C , D chỉ khẳng định C.

b5=2a3 <=> b5/a3 =2 là thỏa mãn. Vậy khẳng định đúng là C.Loading...