Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-2


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 132-133-134 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 98 (trang 132 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giá trị biểu thức log2⁡36-log2144 bằng:

A.     -4           B. 4           C. -2           D. 2

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 99 (trang 132 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Biết loga⁡√a=2 thì log2⁡a bằng:

A.     36           B. 108           C. 6           D. 4

Lời giải:

Chọn D

Bài 100 (trang 132 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tập số x thỏa mãn log0,4(x-4) ≥ 0 là:

A.     (4; +∞)           B. (4; 6,5)      C. (-∞;6,5)      D. [6,5; +∞)

Lời giải:

log0,4(x-4) ≥ -1 <=> 0 < x-4 < (0,4)-1 <=> 4

Bài 101 (trang 132 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tập các số x thỏa mãn

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 101 (trang 132 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Đáp án B.

Bài 102 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giá trị biểu thức 3 log0,1102,4 bằng:

A.     0,8           B. 7,2           C. -7,2           D. 72

Lời giải:

3 log0,1102,4=3 log0,1102,4 <=> -3 log10102,4=-3.2,4=-7,2. Vậy chọn C.

Bài 103 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giá trị của biểu thức (0,5) log2⁡25+log2(1,6) bằng:

A.     1           B. 2           C. 3           D. 5

Lời giải:

(0,5) log225+log2(1,6)〗=log25+log2⁡8-log25=3. Vậy chọn C.

Bài 104 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giá trị của biểu thức

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 104 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     4 B. 3      C. 1 D. -8

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 105 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tập các số x thỏa mãn:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 105 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     [3; +∞)      B. (-∞;1]           C. [1; +∞)           D. (-∞; +∞)

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

<=> 2x-1≥2-x <=> 3x≥3 <=> x≥1.

Đáp án C.

Bài 106 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Đối với hàm số f(x) = ecos2x, ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 106 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Ta có: f' (x)=ecos2x (cos2x)'=-2sin2x.ecos2x

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Đáp án D

Bài 107 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Đối với hàm số:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 107 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     xy'+1=ey

B. xy'+1=-ex

C. x' y-1=ey

D. xy'-1=-ey

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Đáp án A

Bài 108 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=ax;y=bx;y=cx (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh 3 số a, b, c.

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 108 (trang 133 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     a > b > c           B. c > a > b

C. b > a > c           D. c > b > a

Lời giải:

Ta có a > 1; bx < cx với x > 0=> c > b

Đáp án B.

Bài 109 (trang 134 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=loga⁡x;y=logb⁡x;y=logc⁡x (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh 3 số a, b, c.

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 109 (trang 134 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A.     a > b > c      B. c > a > b

C. b > a > c      D. c > b > a

Lời giải:

Ta có: 0 < c < 1;logax > logb⁡x với x > 1 => a < b

Đáp án C.

Bài 110 (trang 134 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Phương trình log24x-logx/2⁡2=3 có bao nhiêu nghiệm.

A.     1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm      D. vô nghiệm

Lời giải:

ĐKXĐ: x > 0; x ≠ 2 phương trình tương đương với:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Đáp án B.Loading...