Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài 6: Hàm số lũy thừa


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 117 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 57 (trang 117 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Trên hình 2.10 cho hai đường cong (C1) đường nét liền) C2) đường nét đứt) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa đọ. Biết rằng mỗi đường cong ấy là đồ thị của một trong hai hàm số lũy thừa y=x-2 và y=x-1/2 (x>0). Chỉ dựa vào tính chất của lũy thừa, em có thể nhận đường cong nào là đồ thị hàm số nào được không? Hãy nêu lập luận của em.

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 57 (trang 117 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Vậy đồ thị (C1) là đồ thì của hàm số y=x-2

(C2) là đồ thị của hàm số y=x-1/2

Bài 58 (trang 117 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 58 (trang 117 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

a) y'=π((2x+1)(π-1) (2x+1)'=2 π(2x+1)(π-1)

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-nullLoading...