Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 17 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 17 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

a)     Đặt u=√(x+1)=>u2=x+1=>2udu=dx

x=0 => u=1;x=1 => u=√2

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 18 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Dùng phương pháp tính tích phân từng phần:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 18 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Đặt u=x+1;dv=ex dx => du= dx; v = ex

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Đặt u=cosx; dv=ex dx => du = -sinxdx ; v = ex

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Đặt u1=sinx;dv=e1 dx => du1=cosxdx;v=e1

d)     Đặt u=x;dv=cosxdx => du=dx;v=sinx

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-nullLoading...