Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 12 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Xét mệnh đề: “với các số thực a, b, x nếu 0 < a < b thì ax < bxm. với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đúng.

A.     X bất kì           B. x > 0           C. x < 0

Lời giải:

Điều kiện B. vì theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực.

Bài 13 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Xét mệnh đề: “Với các số thực a, x, y nếu x < y thì ax < ayn. Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó đúng?

A.     A bất kì           B. a > 0           C. a > 1

Lời giải:

Điều kiện C. vì theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực.

Bài 14 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Cho các số thực của lũy thừa với số mũ thực.

Lời giải:

Theo tính chất lũy thừa với số mũ thực thì điều kiện của a là: 0 < a < 1

Bài 15 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính các biểu thức:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 15 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 16 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Đơn giản biểu thức:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 16 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 17 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Một người gửi 15 triều đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi xuất 7, 56% một năm. Giả sử lãi xuất không thay đổi. hỏi số tiền lãi người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải:

Áp dụng công thức lãi kép C=A(1+r)N

Trong đó A =15, r = 7,56%, N = 5 => C = 15(1+7,56)5=15.1,07565≈21,59 triệu đồng.Loading...