Giải bài tập sgk Toán nâng cao Bài 1: Nguyên hàm


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 1 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

a) Ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Vậy nguyên hàm của hàm số:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

b)     Tương tự câu a) ta có:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 2 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tìm:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Bài 2 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-null

Bài 3 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Nguyên hàm của hàm số y = x.sin x là:

A.     x2 sin⁡(x/2)+C      B. -xcos x +C           C. -x.cosx+sinx+C

Lời giải:

Khẳng định (C ). Có thể dùng nguyên hàm từng phần.

Giải bài tập sgk Toán nâng cao-Lời giải:

Bài 4 (trang 141 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu f(x) = (1-√x)'thì ∫f(x)dx=-√x+C

Lời giải:

Khẳng định đúng. Vì f(x) = (1-√x)'=(-√x)'Loading...