Giải bài tập sgk Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực


Nội dung bài giảng

Bài 1 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121

Lời giải:

Căn bậc hai của -7 là ±i √7

-8 là±i 2√2

-12 là±i2 √3

-20 là±i 2 √5

-121 là±11i

Bài 2 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z2+2z-1=0

b) 7z2+3z+2=0

c) 5z2-7z+11=0

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4+z2-6=0

b) z4+7z2+10=0

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Cho a, b, c ∈R,a ≠ 0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0. Hãy tính z1+z2 và z1.z2 theo hệ số a, b, c.

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải bài tập sgk-null

Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận ...

Giải bài tập sgk-Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:Loading...