Giải bài tập sgk Bài 2: Hàm số lũy thừa


Nội dung bài giảng

Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12):

Tìm tập xác định của các hàm số:

Giải bài tập sgk-Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Tính đạo hàm của các hàm số:

Giải bài tập sgk-Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 3 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Giải bài tập sgk-Bài 3 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải bài tập sgk-null

Giải bài tập sgk-null

Giải bài tập sgk-null

Bài 4 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Hãy so sánh các số sau với 1:

Giải bài tập sgk-Bài 4 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bài 5 (trang 61 SGK Giải tích 12):

So sánh

Giải bài tập sgk-Bài 5 (trang 61 SGK Giải tích 12):

Lời giải:

Giải bài tập sgk-Lời giải:Loading...