Bài 1: Câu chẻ (Câu nhấn mạnh) trong tiếng anh


Nội dung bài giảng

Câu chẻ trong trong tiếng anh dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh vào một phần nào đó của câu muốn diễn đạt.

Dưới đây là cách sử dụng của loại câu này Cungthi.vn mời các bạn tham khảo:

* Câu chẻ là câu có cấu trúc It is/was + …. that + …
* Ta có thể nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ của câu bằng cách đưa vào giữa It is/was và that

1. Nhấn mạnh chủ ngữ

It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + V
* It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V


Ví dụ: 
Mr. Hung teaches English at my school
— It is Mr Hung who/that teaches English at my school
My dog made neighbors very scared
— It was my dog that made neighbors very scared

2. Nhấn mạnh tân ngữ


* It is/was + tân ngữ (người) + that/whom + S + V
* It is/was + tân ngữ (danh từ riêng) + that + S + V
* It is/was + tân ngữ (vật)+ that + S + V

Ví dụ: 
He gave his wife the whole confidential document
-  It was his wife that/whom he gave the whole confidential document
I met Lan at the party
-  It was Lan that I met at a party
She sent her friend a postcard
-  It was her friend that she sent a postcard

3. Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức, lý do,…)


It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O


Ví dụ: 
My father bought a new car last Sunday
— It was last Sunday that my father bought a new
I was born in this house
— It was in his house that I was born
You can kill computer viruses by using this software
— It is by using this software that you can kill computer viruses
My father repaired the bicycle for my brother
— It was for my brother that my father repaired the bicycleLoading...