Giải bài tập sgk Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập


Nội dung bài giảng

Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12):

Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.

Lời giải:

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen là:     Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp.

Bài 2 (trang 41 SGK Sinh học 12):

Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ :9 : 3: 3: 1.

Lời giải:

Điều kiện cần để cho tỉ lệ phân li kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 là:

- Bố mẹ đem lai phải dị hợp về 2 cặp gen.

- Có hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

- Số lượng cá thể con lai phải đủ lớn.

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau.

-     Quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.

Bài 3 (trang 41 SGK Sinh học 12):

Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?

Lời giải:

Nếu chỉ dựa vào kết quả của phép lai thì:

- Kết quả của phép lai phân tích: nếu tỉ lệ kiểu hình ở lai phân tích là 1 : 1 : 1 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau.

- Kết quả của kiểu hình ở F2: nếu tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 9 : 3 : 3 : 1 thì 2 gen đó nằm trên 2 NST.

Bài 4 (trang 41 SGK Sinh học 12):

Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Lời giải:

Trên thực tế không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng) vì số lượng biến dị tổ hợp do một cặp bố mẹ có thể sản sinh ra là rất lớn (223 × 223 = 246 kiểu hợp tử khác nhau).

Bài 5 (trang 41 SGK Sinh học 12):

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:

a) Sự phân li độc lập của các tính trạng.

b) Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3 : 3 : 1.

c) Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

d) Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

Lời giải:

Đáp án : d.Loading...