Giải bài tập sgk Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm


Nội dung bài giảng

I - Kiến thức có liên quan

a) Ôn lại bài 2

b) Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở

Giải bài tập sgk-null

Giải bài tập sgk-null

Theo quy ước vòng màu thì:

- Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất.

- Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai.

- Vòng thứ ba chỉ những “số không” đặt tiếp sau hai chữ số trên.

- Vòng thứ tư chỉ sai số với các vòng màu tương ứng như sau:

+ Không ghi vòng màu: sai số ± 20%

+ Ngân nhũ (nhũ bạc): sai số ± 10%

+ Kim nhũ (nhũ vàng): sai số ± 5%

+ Nâu: sai số ± 1%

+ Đỏ: sai số ± 2%

+ Xanh lục: sai số ± 0,5%

Ví dụ: Một điện trở có các vòng màu là nâu, đen, nâu và đỏ:

Giải bài tập sgk-null

II - Nội dung và quy trình thực hành

- Bước 1: Quan sát và nhận biết các loại linh kiện.

- Bước 2: Chọn ra 5 điện trở màu. Lần lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị số và đo trị số bằng đồng hồ, sau đó điền vào bảng 1.

- Bước 3: Chọn 3 loại cuộn cảm khác nhau về vật liệu làm lõi và cách quấn dây quấn rồi điền vào bảng 2.

- Bước 4: Chon ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính để ghi các số liệu kĩ thuật của từng tụ điện, sau đó điền vào bảng 3.

III - Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

ĐIỆN TRỞ - CUỘN CẢM - TỤ ĐIỆN

Họ và tên: Đào Anh Đăng

Lớp: 12A2

1. Tìm hiểu, đọc và đo trị số điện trở.

Bảng 1

Giải bài tập sgk-null

2. Tìm hiểu về cuộn cảm

Giải bài tập sgk-null

3. Tìm hiểu về tụ điện

Giải bài tập sgk-null

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.Loading...