Tổng hợp kiến thức chung về Cacbohiđrat


Nội dung bài giảng

• Glucozơ (C6H12O6)

• Fructozơ (C6H12O6)

• Saccarozơ (C12H22O11)

• Mantozơ (C12H22O11)

• Tinh bột (C6H10O5)n

• Xenlulozơ (C6H10O5)n

TÓM TẮT KIẾN THỨC

- Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H20)m.

- Có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là 3 nhóm sau đây :

1. Monosaccarit : Là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ

(C6H12O6). Công thức tổng quát của monosaccarit là CnH2nOn .

2. Đisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Thí dụ: saccarozơ,

mantozơ (C12H22O11).

3. Polisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.

Thí dụ: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n.

                        Bảng tóm tắt tính chất hóa học của Cacbohiđrat

  Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ (dd) Tinh bột Xenlulozơ
+[Ag(NH3)2]OH Ag↓ Ag↓ - Ag↓ - -
+CH3OH/HCl Metylglycozit - - Metylglycozit - -
+Cu(OH)2/OH-

dd màu xanh

(t0, màu đỏ

gạch)

dd màu xanh

(t0, màu đỏ

gạch)

dd màu xanh

dd màu xanh ( t0, 

màu đỏ gạch)

- -
+(CH3CO)2O + + + + +

Xenlulozơ

triaxetat

+HNO3/H2SO4 + + + + +

Xenlulozơ

trinitat

+H2O/H+ - -

glucozơ +

fructozơ

2 glucozơ  nhiều glucozơ  nhiều glucozơ 
+H2/Ni Sobitol Sobitol - + - -

 (+) có phản ứng; (-) không có phản ứng

 

 Loading...