5. Axit HCl, HBr, HI


Nội dung bài giảng

5. Axit HCl, HBr, HI

  • Dung dịch axit HCl, HBr, HI có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh : Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước H giải phóng H2, tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với một số muối.

a. Tác dụng với kim loại

    Dung dịch HCl, HBr, HI tác dụng với kim loại đứng trước H trong dãy Bêkêtôp tạo muối (trong đó kim loại có hóa trị thấp) và giải phóng khí hiđro

Fe    +     2HCl  t°FeCl2  +  H2­

(HBr, HI)

 

2Al   +   6HCl t° 2AlCl3 +  3H2­

(HBr, HI)

Cu, Ag    +    HCl, HBr, HI  :  Không có phản ứng xảy ra

b. Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo muối và nước

NaOH  + HCl NaCl + H2O

(HBr, HI)

CuO + 2HCl t° CuCl2  + H2O

(HBr, HI)

Fe2O3 + 6HClt° 2FeCl3 + 3H2O

 (HBr)

Fe3O4 + 8HCl  t° 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

 (HBr)

  • Lưu ý : Trong HI chứa I-có tính khử mạnh nên khi HI phản với các hợp chất sắt có số oxi hóa +3,+83 thì xảy ra phản ứng oxi hóa khử.

Fe2O3 + 6HI  t° 2FeI2  +  I2  +  3H2O

Fe3O4 + 8HI t° 3FeI2  +  I2  +  4H2O

c. Tác dụng với một số muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3

               (dùng để nhận biết gốc clorua)

  • Ngoài tính chất đặc trưng là axit mạnh, dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2 ……

4HCl  +  MnO2 t° MnCl2  + Cl2+ 2H2O

2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O

4HCl + PbO2 t° PbCl2 + Cl2 + 2H2O

14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O     Loading...