4. Hiđro peoxit H2O2


Nội dung bài giảng

4. Hiđro peoxit H2O2 

Trong H2O2 nguyên tố oxi có số oxi hóa –1 là số oxi hóa trung gian giữa –2 và 0, do đó H2O2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

a. Tính khử

H2O2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa :

H2O2 + Ag2Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag Trac nghiem online - cungthi.vn + H2O + O2 

5H2O+ 2KMnO4 + 3H2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vn 2MnSO+ K2SO4 + 5O2 Trac nghiem online - cungthi.vn + 8H2O.

b. Tính oxi hóa

H2O2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất có tính khử :

H2O2 + 2KI I2 + 2KOH H2O2 + KNO2 KNO3 + H2O

c. H2O2 là chất kém bền

2H2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2H2O + O2 Loading...