2. Oxi


Nội dung bài giảng

2. Oxi

Trong tự nhiên có 3 đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Oxi là một phi kim hoạt động và là một chất oxi hóa mạnh vì thế trong tất cả các dạng hợp chất, oxi thể hiện số oxi hoá –2 (trừ : Trac nghiem online - cungthi.vn: M là Na, K)

a. Tác dụng hết với hầu hết các kim loại (trừ vàng, bạc và bạch kim)

2Mg + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2MgO Magie oxit

4Al + 3O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Al2O3 Nhôm oxit

3Fe + 2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Fe3O4 Oxit sắt từ (FeO, Fe2O3)

b. Tác dụng trực tiếp với các phi kim (trừ các halogen)

S + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn SO2

C + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn CO2

N2 + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2NO (to khoảng 3000oC hay hồ quang điện)

2H2 + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2H2O (nổ mạnh theo tỉ lệ 2 : 1 về số mol)

c. Tác dụng với các hợp chất có tính khử

2SO2 + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO3

4FeS2 + 11O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Fe2O3 + 8SO2

CH4 + 2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn CO2 + 2H2O

C2H5OH + 3O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2CO2 + 3H2O

CxHy + Trac nghiem online - cungthi.vnO2 Trac nghiem online - cungthi.vn xCO2 + Trac nghiem online - cungthi.vnH2O

CxHyOz + Trac nghiem online - cungthi.vnO2 Trac nghiem online - cungthi.vn xCO2 + Trac nghiem online - cungthi.vnH2O

CxHyOzNt + Trac nghiem online - cungthi.vnO2 Trac nghiem online - cungthi.vn xCO2 + Trac nghiem online - cungthi.vnH2O + Trac nghiem online - cungthi.vnN2

 Loading...