16. Sản xuất axit sunfuric (trong CN)


Nội dung bài giảng

16. Sản xuất axit sunfuric (trong CN)

● Từ FeS2 

4FeS2 + 11OTrac nghiem online - cungthi.vn 2Fe2O3 + 8SO2 

2SO2 + OTrac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 nSO3 + H2SO4 H2SO4.nSO3 (Hấp thụ SO3 bằng H2SO4 đặc 98%)

H2SO4.nSO3 + H2O (n +1)H2SO4 (Pha loãng oleum bằng nước, được axit đặc)

● Từ S

S + OTrac nghiem online - cungthi.vn SO2

2SO2 + OTrac nghiem online - cungthi.vn 2SO3 SO3 + nH2SO4 H2SO4.nSO3

H2SO4.nSO3 + H2O (n +1)H2SO4Loading...