14. Điều chế SO2


Nội dung bài giảng

14. Điều chế SO2

 S + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn SO2 

Na2SO3 + H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn Na2SO4 + H2O + SO2 Trac nghiem online - cungthi.vn

Cu +2H2SO4 đặc Trac nghiem online - cungthi.vn CuSO4 + 2H2O +SO2 Trac nghiem online - cungthi.vn 

4FeS2 + 11O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Fe2O3 + 8SO2 

Đốt ZnS, FeS, H2S, S trong oxi ta cũng thu được SO2.Loading...