11. Muối sunfat và nhận biết gốc sunfat (SO42-)


Nội dung bài giảng

11. Muối sunfat và nhận biết gốc sunfat (SO42-)

Có hai loại muối là muối trung hòa (sunfat) và muối axit (hiđrosunfat).

Phần lớn muối sunfat tan, chỉ có BaSO4, PbSO4 không tan có màu trắng, CaSO4 ít tan có màu trắng.

Nhận biết gốc sunfat dùng dung dịch chứa ion Ba2+ 

H2SO+ BaClTrac nghiem online - cungthi.vn BaSO4 + 2HCl

Na2SO+ BaClTrac nghiem online - cungthi.vn BaSO4 + 2NaClLoading...