Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 10

Phần Hình học lớp 12:

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương 3 Phương pháp toạ độ trong không gian
Ôn tập cuối năm phần Hình học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Phần Hình học môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

(P) : 3x - 2y + 6z - 6 = 0

B.

(Q): x + 2 = 0

C.

(R): x + 2z - 2 = 0

D.

(S) : -y + 3z - 3 = 0

A.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó chứa đường thẳng còn lại.

B.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

C.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa một điểm bất kì trên đường thẳng này đến đường thẳng còn lại.

D.

Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

A.

(OAB) : x - y - z - 1 = 0

B.

(OAB): x - y - z = 0

C.

(OAB): x + z = 0

D.

(OAB): x + y - z = 0

A.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ có giá vuông góc với mặt phẳng đó.

B.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ có giá cùng phương với mặt phẳng đó.

C.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ khác vectơ - không có vuông góc với mặt phẳng đó.

D.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ khác vectơ - không có song song với mặt phẳng đó.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...