Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

bao gồm các bài giảng:

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 4 Ứng Dụng Di Truyền Học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng lặp đoạn.

C.

trao đổi đoạn nhiễm sắc thể thuộc cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D.

kết hợp các đoạn ADN của tế bào loài này vào ADN loài khác.

 

A.

Virut.

B.

Thể thực khuẩn (Ricketsia) và phage.

C.

 Plasmit và vi khuẩn lam - đa.

D.

Plasmit và phagơ.

A.

giống địa phương cao sản với giống địa phương kém phẩm chất.

B.

Giống địa phương cao sản với giống nhập nội cao sản.

C.

giống địa phương có tính chống chịu tốt với giống địa phương kém phẩm chất.

D.

giống nhập nội cao sản với giống địa phương có tính chống chịu tốt.

A.

nuôi dưỡng chúng bằng chế độ ăn uống và hoocmôn thích hợp.

B.

gây đột biến tam bội hóa cho hợp tử 2n.

C.

gây đột biến tứ nhiễm cho hợp tử 2n.

D.

 gây đột biến tứ bội hóa cho hợp tử 2n.

A.

đột biến lệch lạc không đúng mục đích.

B.

sinh vật giảm sức sống và khả năng sinh sản, có thể gây chết.

C.

sinh vật phát triển không đều, kết quả không cao.

D.

sau khi nhận biết đột biến, khó tạo dòng thuần.

A.

Là sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi để phù hợp với lợi ích của họ.

B.

Là sinh vật có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng bị thay đổi.

C.

Là sinh vật bị xảy ra đột biến gen trong quá trình giảm phân tạo giao tử.

D.

Là sinh vật chịu tác động bởi các nhân tố lí hóa với liều lượng và cường độ cao.

A.

nấm men, vi khuẩn có khả năng sinh sản nhanh tạo sinh khối lớn.

B.

vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người.

C.

penicillium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần chủng gốc.

D.

vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò làm kháng nguyên.

A.

tự thụ phấn.

B.

lai khác thứ.

C.

lai khác dòng đơn.

D.

lai khác dòng kép.

A.

Động vật nguyên sinh.

B.

Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli).

C.

Tế bào ổ chuột, thỏ.

D.

Thể thực khuẩn.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...