Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Khoảng cách giữa các gen được tính bằng khoảng cách từ gen đó đến tâm động.

B.

Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

C.

Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn của các gen.

D.

Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

A.

50% con gái mang gen gây bệnh nhưng không biểu hiện; con trai bình thường.

B.

50% con gái mang gen gây bệnh nhưng không biểu hiện; 50% con trai bị bệnh.

C.

các con trai không bị bệnh, tất cả các con gái bị bệnh.

D.

các con của họ không ai bị bệnh.

A.

số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội.

B.

các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hợp thành 1 nhóm gen liên kết.

C.

các gen có vị trí gần nhau hợp thành nhóm gen liên kết.

D.

số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội và các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hợp thành 1 nhóm gen liên kết.

A.

25% quả ngọt, bầu; 50% quả ngọt, tròn; 25% quả chua, tròn.

B.

25% quả ngọt, tròn; 25% quả ngọt, bầu; 25% quả chua, tròn; 25% quả chua, bầu.

C.

25% quả ngọt, tròn; 50% quả chua, bầu; 25% quả chua, tròn.

D.

50% quả ngọt, bầu; 50% quả chua, tròn.

A.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, cả ba cặp gen đều phân li độc lập.

B.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng đều liên kết gen trên một cặp NST tương đồng.

C.

Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.

D.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen.

A.

xu hướng liên kết gen xảy ra nhiều hơn hoán vị gen.

B.

không phải tế bào nào khi giảm phân đều có trao đổi chéo.

C.

loại tế bào phát sinh giao tử hoán vị cũng tạo giao tử liên kết.

D.

xu hướng liên kết gen xảy ra nhiều hơn hoán vị gen và không phải tế bào nào khi giảm phân đều có trao đổi chéo, loại tế bào phát sinh giao tử hoán vị cũng tạo giao tử liên kết.

A.

A-B-: quả chua; A-bb = aaB- = aabb: quả ngọt.

B.

A-B-: quả ngọt; A-bb = aaB- = aabb: quả chua.

C.

A-B- = A-bb = aabb: quả ngọt; aaB-: quả chua

hoặc A-B- = aaB- = aabb: quả ngọt; A-bb: quả chua. 

D.

A-B- = A-bb = aaB-: quả ngọt; aabb: quả chua. 

A.

Mỗi tính trạng có thể do 1 gen hay nhiều gen quy định.

B.

Mỗi gen có thể chi phối nhiều tính trạng.

C.

Sự biểu hiện kiểu hình của một sinh vật còn phụ thuộc vào môi trường.

 

D.

Mỗi tính trạng có thể do 1 gen hay nhiều gen quy định, mỗi gen có thể chi phối nhiều tính trạng và sự biểu hiện kiểu hình của một sinh vật còn phụ thuộc vào môi trường.

A.

sự di truyền các tính trạng do gen trong nhân chịu ảnh hưởng bởi tế bào chất.

B.

sự di truyền các bào quan trong tế bào chất qua nguyên phân.

C.

sự di truyền các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.

D.

sự di truyền các bào quan ti thể, lạp thể trong tế bào qua quá trình giảm phân và thụ tinh.

A.

Hồi giao.

B.

Lai tương đương.

C.

Lai thuận nghịch.

D.

Lai kinh tế.

A.

Thường.

B.

X không có alen trên NST giới tính Y.

C.

Y không có alen trên NST giới tính X.

D.

X có alen trên NST Y.

A.

Bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thì F1 phải dị hợp về hai cặp gen đó.

B.

F1 dị hợp về hai cặp gen, biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu trắng nên các tính trạng này trội hoàn toàn so với hoa đơn, màu tím.

C.

Tự thụ phấn F1 dị hợp hai cặp gen, F2 xuất hiện loại kiểu hình (aaB-) = 3/16 nên 4 loại kiểu hình của F2 tuân theo công thức (3 + 1)2.

D.

Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...