Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Cả hai cặp tính trạng đều do gen trên NST thường.

B.

Có 1 tính trạng di truyền liên kết với giới tính, tính trạng kia do gen trên NST thường.

C.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính và liên kết hoàn toàn.

D.

Cả hai cặp tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính X, xảy ra hoán vị gen ở ruồi giấm cái.

A.

Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm cái, không xảy ra ở bướm tằm đực.

B.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực, không xảy ra ở bướm tằm cái.

C.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả giới đực và giới cái với tần số như nhau.

D.

Ở bướm tằm, các gen càng gần tâm động càng dễ xảy ra hoán vị gen.

A.

A: Cây hoa trắng; a: cây hoa đỏ.

B.

A-B-: cây hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: cây hoa trắng.

C.

A-B- = A-bb = aabb : cây hoa đỏ; aaB-: cây hoa trắng.

D.

A-B- = A-bb = aaB-: cây hoa trắng; aabb: cây hoa đỏ.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...