Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

A-B- = A-bb: vỏ trắng; aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh

hay A-B- = aaB-: vỏ trắng; A-bb: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

B.

A-B- = A-bb: vỏ trắng; aabb: vỏ vàng; aaB-: vỏ xanh. 

C.

A-B-: vỏ trắng; A-bb = aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

D.

A-B-: vỏ trắng; A-bb: vỏ vàng; aaB- = aabb: vỏ xanh.

A.

9 cây có lá đài dài : 7 cây có lá đài ngắn.

B.

13 cây có lá đài dài : 3 cây có lá đài ngắn.

C.

15 cây có lá đài dài : 1 cây có lá đài ngắn.

D.

9 cây có  lá đài ngắn : 7 cây có lá đài dài.

A.

Không di truyền được.

B.

Không làm thay đổi kiểu gen.

C.

Thường có hại cho sinh vật.

D.

Biến đổi đồng loạt cả nhóm cá thể.

A.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo.

B.

Có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình.

C.

Tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

D.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo và có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

A.

Xác định kiểu gen của bố mẹ.

B.

Kiểm tra dòng thuần chủng.

C.

Chọn cặp bố mẹ nào cho năng suất cao hơn để đưa vào sản xuất.

D.

Xác định tần số hoán vị gen.

A.

P: AaBb x aabb và P: Aabb x aaBb.

B.

P: Aa x aa và P: aa x AA.

C.

P: XAXA x XaY và P: XaXa x XAY.

D.

P: XAXA x XaY và P: XAXa x XAY.

A.

Bệnh mù màu hoặc bệnh máu khó đông.

B.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3.

C.

Dái tai có một túm lông nhỏ.

D.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc dái tai có một túm lông nhỏ.

A.

di truyền chéo.

B.

bố truyền cho con gái.

C.

bố truyền cho con trai.

D.

bố truyền cho cả con trai và con gái.

A.

Trường hợp 2 hay nhiều gen cùng lôcut chi phối sự phát triển của 1 tính trạng.

B.

Trường hợp 2 hay nhiều gen khác lôcut cùng quy định một số tính trạng tương ứng.

C.

Trường hợp 2 hay nhiều gen khác lôcut cùng quy định một tính trạng nào đó.

D.

Trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...