Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Giao tử chỉ mang 1 gen đối với mỗi cặp alen.

B.

Trong cơ thể lai, các "nhân tố di truyền” không có sự pha trộn mà vẫn giữ nguyên bản chất như ở thế hệ P.

C.

Các giao tử không chịu áp lực của đột biến.

D.

Trong cơ thể lai, các "nhân tố di truyền” không có sự pha trộn mà vẫn giữ nguyên bản chất như ở thế hệ P và giao tử chỉ mang 1 gen đối với mỗi cặp alen.

A.

Vì phương pháp này thường xảy ra sự phân tính kiểu hình.

B.

Vì kết quả phân li kiểu hình ở FB hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu.

C.

Vì dựa vào tỉ lệ phân li kiểu gen ở FB có thể biết được tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu.

D.

Vì phương pháp này đơn giản và ưu thế nhất.

A.

A BD = A bd = a BD = a bd = 7%; A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18%.

B.

ABD = Abd = AbD = Abd = aBD = aBd = abD = abd = 1/8.

C.

B AD = B ad = b AD = b ad = 7%; B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%.

D.

BD = A bd = a BD = a bd = 7%; A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18%

hoặc B AD = B ad = b AD = b ad = 7%; B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%.

A.

A-B- = A-bb: quả trắng; aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

B.

A-B-: quả trắng; A-bb = aaB-: quả vàng; aabb: quả xanh.

C.

AA: quả trắng; Aa: quả vàng; aa: quả xanh.

D.

A-B-: quả trắng; A-bb: quả vàng; aaB- = aabb: quả xanh.

A.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

B.

2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng phân li độc lập.

C.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau.

D.

2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen.

A.

A1a1A2a2A3a3 hoặc A1A1A2a2a3a3 hoặc A1a1A2A2a3a3.

B.

A1A1a2a2A3a3 hoặc A1a1a2a2A3A3.

C.

a1a1A2A2A3a3 hoặc a1a1A2a2A3A3.

D.

A1a1A2a2A3a3 hoặc A1A1A2a2a3a3 hoặc A1a1A2A2a3a3 hoặc A1A1a2a2A3a3 hoặc A1a1a2a2A3A3 hoặc a1a1A2A2A3a3 hoặc a1a1A2a2A3A3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...