Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

B.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua : 1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

C.

3 cây cao, quả ngọt : 3 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

D.

1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

A.

các tính trạng do các cặp gen khác nhau điều khiển.

B.

gen phải nằm trong nhân và trên nhiễm sắc thể thường.

C.

các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

D.

tính trạng phải trội hoàn toàn.

A.

A-B- = A-bb = aaB-: hoa trắng; aabb: hoa tím.

B.

A-B- = A-bb = aabb: hoa trắng; aaB-: hoa tím

hoặc A-B- = aaB- = aabb: hoa trắng; A-bb: hoa tím.

C.

A: hoa trắng; a: hoa tím.

D.

A-B-: Hoa tím; A-bb = aaB- = aabb: hoa trắng.

A.

Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.

B.

Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.

C.

Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu A và nhóm máu A.

D.

Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...