Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tương tác bổ sung.

B.

Tương tác cộng gộp.

C.

Tương tác át chế.

D.

Tác động đa hiệu.

A.

9 hoa màu tím : 7 hoa màu trắng.

B.

5 hoa màu trắng : 3 hoa màu tím. 

C.

5 hoa màu tím : 3 hoa màu trắng.

D.

3 hoa màu trắng : 1 hoa màu tím.

A.

Ba cặp gen nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

C.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen.

D.

Ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

A.

(Hoán vị hai bên với tần số f bất kì).

B.

(f = 25%) x (liên kết gen).

C.

(f = 20%) x (liên kết gen).

D.

(Hoán vị hai bên với tần số f = 20%).

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...