Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

tháo xoắn phân tử ADN mẹ.

B.

bẻ gảy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN mẹ.

C.

lắp ráp các nuclêôtit vào mạch mới của ADN con.

D.

đóng xoắn phân tử ADN con.

A.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng có một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

B.

một số cặp nhiễm sắc thể nào đó tự nhân đôi nhưng không phân ly.

C.

một cặp nhiễm sắc thể nào đó không nhân đôi.

D.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly.

A.

Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

B.

Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản.

C.

Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.

D.

Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.

A.

enzim ADN-pôlymeraza hoạtđộng theo chiều từ 5' đến 3'.

B.

cơ chế nhân đôi bán bảo toàn.

C.

sự phá vỡ và tái xuất hiện lần lượt các liên kết hiđrô trong cấu trúc.

D.

nguyên tắc bổ sung thể hiện trong quá trình lắp ghép các nuclêôtit tự do.

A.

A = T = 20%; G = X = 30%.

B.

A = T = 35%; G = X = 15%.

C.

A = T = 30%; G = X = 20%.

D.

A = T = 40%; G = X = 10%.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...