Đề trắc nghiệm sinh học Đề học kì sinh học THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2018 có lời giải chi tiết

Câu 1. Các bộ ba nào dưới đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. UGU, UAA, UAG B. UAG, UGA, UAA
C. UUG, UAA,UGA D. UUG, UGA,UAG
Giải thích:
Trong 64 bộ ba được tạo bởi các nucleotit: A, U, G, X có 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã, không mã hóa axit amin. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA
Đáp án: B
Câu 2. Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là
A. thể ba kép B. thể ba C. thể tứ bội D. thể bốn
Giải thích:
Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng có dạng 4n → Đây là dạng tứ bội. → Đáp án C
Đáp án: C
Câu 3. Vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac ở vi khuẩn E.coli là:
A. Mang thông tin mã hóa các enzim phân giải đường lactozơ
B. Tổng hợp protein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
C. Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
D. Tổng hợp protêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã
Giải thích:
Trên phân tử ADN của vi khuẩn, các gen có liên quan về chức năng thường phân bố liền nhau thành từng cụm, có chung một cơ chế điều hòa gọi là opêron
Cấu trúc opêron Lac
- Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
- Vùng vận hành O (operator): có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
- Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp các enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
Vậy A đúng.
Đáp án: A

...

Nội dung đề thi:

A. UGU, UAA, UAG
B. UAG, UGA, UAA
C. UUG, UAA,UGA
D. UUG, UGA,UAG
A.coli là:
B. Mang thông tin mã hóa các enzim phân giải đường lactozơ
C. Tổng hợp protein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
D. Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
E. Tổng hợp protêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã
A. lặp đoạn, chuyển đoạn
B. đảo đoạn, chuyển đoạn
C. mất đoạn, chuyển đoạn
D. lặp đoạn, đảo đoạn
A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.
B. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen trên đó.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.
D. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp gen alen.
A. Đột biến điểm.
B. Đột biến dị đa bội.
C. Đột biến tự đa bội.
D. Đột biến lệch bội.
A. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp T - A
B. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
C. Thay thế 1 cặp T- A bằng 1 cặp G -X.
D. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.
A.Thường gặp ở thực vật.
B. Không có khả năng sinh giao tử bình thường.
C. Cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt.
D. Sinh tổng hợp các chất mạnh .
A. Thể dị bội.
B. Thể song nhị bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể bốn
A. thể không (2n 2).
B. thể một (2n 1).
C. thể ba (2n + 1).
D. thể bốn (2n + 2).
A. các gen dễ chịu ảnh hưởng của môi trường.
B. dễ tạo ra các biếndị đột biến.
C. các gen có điều kiện tương tác với nhau.
D. tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp.
A. 1AA : 1Aa
B. 1AA : 1Aa : 1aa
C. 1AA : 2Aa : 1aa
D. 1AA : 4Aa : 1aa
A...3’ Thứ tự các bộ ba: 1 2 3 4 Phân tử ARN mang bộ ba đối mã 3’ GXA5’ sẽ giải mã cho bộ ba thứ mấy trên đoạn gen trên?
B. Bộ ba thứ 3
C. Bộ ba thứ 4.
D. Bộ ba thứ 2.
E. Bộ ba thứ 1.
A. 32 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
B. 8 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
C. 6 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
D. 5 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).
B. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).
C. Giao tử (n 1) kết hợp với giao tử (n + 1).
D. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).
A. Enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.
B. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ tổng hợp mạch mới liên tục
C. Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ .
D. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ tổng hợp mạch mới ngắt quãng thành các đoạn ngắn Okazaki.
A. Đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
B. Đều có sự tham gia của ADN polimeraza
C. Đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.
D. Đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...