Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 5

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

New York

B.

San Francisco

C.

Washington 

D.

Chicago

A.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ II

B.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta

C.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế

D.

Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác

A.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B.

duy trì hòa bình thế giới.

C.

hợp tác quốc tế giữa các nước

D.

phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

A.

Đánh bại hoàn toàn.

B.

Đánh bại phát xít Đức.

C.

Liên Xô tham gia chống Nhật Bản

D.

Tiêu diệt tận gốc

A.

Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc

B.

Anh, Pháp, Mĩ

C.

Liên Xô, Mĩ, Anh

D.

Anh, Pháp, Trung Quốc.

A.

Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ

B.

Mĩ, Anh, Pháp.

C.

Liên Xô, Mĩ, Anh.

D.

Trung Quốc, Anh, Pháp

A.

Giúp các nước Tây Âu phục hồi nhanh chóng.

B.

Tăng cường ảnh hưởng của Mĩ ở Tây Âu.

C.

Giúp Mĩ không chế Tây Âu.

D.

Tăng cường ảnh hưởng và khống chế của Mĩ

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

B.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin.

C.

Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

D.

Tất cả đều đúng.

A.

Quân đội Mĩ, Anh.

B.

Quân đội Mĩ, Liên Xô.

C.

Quân đội Mĩ

D.

Quân đội Mĩ, Anh, Pháp.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...