Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 18 - 5 - 1953.

B.

Ngày 18 - 5 - 1952.

C.

Ngày 10 - 12 - 1952.

D.

Ngày 9 - 11 - 1952.

A.

65 vạn tấn thóc.

B.

35 vạn tấn thóc

C.

7,2 triệu tấn thóc.

D.

Hơn 2,7 triệu tấn thóc

A.

hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

B.

nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Đảng ta

C.

tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta

D.

sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc.

A.

Từ ngày 22 - 10 - 1950.

B.

Từ ngày 13 - 10 - 1950

C.

Từ ngày 8 - 10 - 1950

D.

Từ ngày 18 - 9 - 1950

A.

2000 địch.

B.

24 đại đội địch

C.

Gần 1 vạn địch.

D.

3 tiểu đoàn địch

A.

Hất cẳng Pháp.

B.

Trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại.

C.

Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

D.

Can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương

A.

Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

B.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

C.

Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc-Thượng Lào.

D.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

A.

Bị cô lập

B.

Bị hoảng loạn

C.

Bị uy hiếp.

D.

Bị bao vây.

A.

Ngày 1 - 10 - 1949.

B.

Ngày 13 - 5 - 1950.

C.

Ngày 8 - 5 - 1950

D.

Ngày 18 - 1 - 1950

A.

Đói, dốt.

B.

Bọn phản cách mạng chống phá.

C.

Quân Pháp trở lại xâm lược

D.

Dốt.

A.

Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xênô, Luôngphabăng

B.

Điện Biên Phủ, Xênô, Plâycu, Luôngphabăng

C.

Điện Biên Phủ, Xênô, Plâycu, Sầm Nưa

D.

Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng

A.

Ngày 16 - 2 - 1947.

B.

Ngày 17 - 2 - 1947.

C.

Ngày 18 - 2 - 1947.

D.

Tháng 3 - 1947.

A.

Nhiệm vụ kháng chiến.

B.

Nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc

C.

Nhiệm vụ kiến quốc

D.

Nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu.

A.

Tôn Đức Thắng.

B.

Trường Chinh

C.

Hồ Chí Minh.

D.

Phạm Văn Đồng.

A.

Dựa vào viện trợ Mĩ

B.

Dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường,

C.

Dựa vào nền kinh tế nước Pháp đã phục hồi.

D.

Dựa vào nguồn tài chính của Mĩ.

A.

Điện Biên Phủ.

B.

Xênô.

C.

Đồng bằng Bắc Bộ.

D.

Nam Bộ.

A.

2000km2 đất đai.

B.

28000km2 đất đai.

C.

2800km2 đất đai.

D.

20000km2 đất đai

A.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)

B.

Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh

C.

Tác phẩm Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh

D.

Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)

A.

10.450 lớp học.

B.

3.500 lớp học.

C.

333.946 lớp học.

D.

14.000 lớp học.

A.

Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.

B.

Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường.

C.

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

D.

Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.

A.

30-3 đến 26-4-1954

B.

30-3 đến 24-4-1954

C.

01-5 đến 5-7-1954

D.

Tất cả các niên đại trên

A.

Nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam

B.

Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

C.

Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong  khối Liên Hiệp Pháp

D.

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị

A.

15/9/1945 - Huế

B.

23/11/1940 - Cần Thơ

C.

23/9/1945 - Sài Gòn

D.

23/9/1946 - Bến Tre

A.

Tiến công lớn

B.

Càn quét

C.

Mở rộng hoạt động thổ phỉ, biệt kích.

D.

Mở rộng hoạt động thổ phỉ

A.

Từ ngày 9 - 10 - 1947

B.

Từ ngày 7 - 10 - 1947

C.

Từ ngày 17 - 10 - 1947

D.

Từ ngày 10 - 7 - 1947

A.

Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

B.

Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu

C.

Tạo điều kiện để xây dựng đất nước sau chiến tranh

D.

Thể hiện thiện chí của ta trên trường quốc tế

A.

Bị các nước đế quốc bao vây và cấm vận

B.

Vô cùng khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc”

C.

Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D.

Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị

B.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

C.

Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

D.

Câu A và B đúng

A.

Dựa vào thế lực của chúng

B.

Dựa vào quân Anh và quân Pháp.

C.

Dựa vào quân Nhật, quân Anh, quân Pháp.

D.

Dựa vào quân Trung Hoa Dân quốc.

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...