Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 16 - 9 - 1950

B.

Ngày 18 - 9 - 1950.

C.

Ngày 22 - 10 - 1950.

D.

Ngày 13 - 10 - 1950.

A.

Ruộng đất không canh tác được

B.

Nửa tổng số ruộng đất không canh tác được

C.

Mất mùa.

D.

Năng suất lúa thấp

A.

Tăng cường sự hợp tác.

B.

Tăng cường sức mạnh.

C.

Tăng cường khối đoàn kết.

D.

Tăng cường tình hữu nghị.

A.

Từ ngày 7 - 5 - 1954.

B.

Từ ngày 26 - 4 - 1954.

C.

Từ ngày 1 - 5 - 1954.

D.

Từ ngày 6 - 5 - 1954.

A.

Ngày 7 - 5 - 1954.

B.

Ngày 8 - 5 - 1954.

C.

Ngày 21 - 7 - 1954.

D.

Ngày 16 - 5 - 1955.

A.

quân Anh và quân Pháp.

B.

quân Anh.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc

D.

quân Anh và quần Trung Hoa Dân quốc.

A.

tiêu diệt sinh lực địch.

B.

giải phóng đất đai.

C.

buộc địch phải phân tán lực lượng.

D.

giải phóng dân.

A.

Cứ điểm Độc Lập, cứ điểm E1

B.

Cứ điểm Bản Kéo, cứ điểm E1

C.

Cứ điểm Độc Lập và Bản Kéo

D.

Cứ điểm Him Lam.

A.

Thực hiện chiến lược toàn cầu

B.

Can thiệp vào chiến tranh Đông Dương

C.

Giúp Pháp giành thắng lợi.

D.

Nắm quyền điều khiển chiến tranh ở Đông Dương.

A.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

B.

Chính phủ.

C.

Quốc hội.

D.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...