Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Mặt trận dân tộc phản đế đồng minh

B.

Hội phản đế đồng minh

C.

Mặt trận Việt Minh

D.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

A.

Công nhân các hầm mỏ, đồn điền

B.

Công nhân Bắc Kì.

C.

Công nhân cả nước.

D.

Công nhân Vinh - Bến Thủy

A.

Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc

B.

Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng

C.

Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình

D.

Câu a, b đúng

A.

Ân xá.

B.

Sửa đổi luật bầu cử.

C.

Giảm án tù.

D.

Nới rộng quyền tự do.

A.

Từ ngày 15 - 8 - 1945

B.

Từ ngày 16 - 8 - 1945.

C.

Từ ngày 14 - 8 - 1945.

D.

Từ ngày 18 - 8 - 1945.

A.

Ngày 4 - 6 - 1945.

B.

Ngày 6 - 4 - 1945.

C.

Ngày 16 - 4 - 1945.

D.

Ngày 15 - 5 - 1945.

A.

Ngày 19 - 8 - 1945.

B.

Ngày 28 - 8 - 1945.

C.

Ngày 25 - 8 - 1945.

D.

Ngày 30 - 8 - 1945

A.

Từ hội nghị TW lần 6 (11/1939)

B.

Từ hội nghị TW lần 8 (5/1941)

C.

Từ Hội nghị TW lần 7 (11/1940)

D.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

A.

Đảng bộ địa phương.

B.

Xứ ủy Bắc Kì.

C.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

D.

Đảng bộ cấp tỉnh.

A.

Trong tháng 8, 9 - 1930

B.

Trong các tháng 6, 7, 8 - 1930.

C.

Trong tháng 9 - 1930.

D.

Trong tháng 5 - 1930.

A.

chủ nghĩa phát xít

B.

đế quốc, phát xít.

C.

chủ nghĩa đế quốc.

D.

phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6

C.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

Cũng cố được khối đoàn kết nhân dân

A.

Trong thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước

B.

Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần 8

C.

Trong lời Hịch của mặt trận Việt minh

D.

Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh

A.

Từ ngày 10 đến ngày 29 - 5 - 1940

B.

Từ ngày 10 đến ngày 29 - 5 - 1941

C.

Từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1941.

D.

Từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1940.

A.

Hà Nội, Huế, Sài Gòn 

B.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Hà Nội

C.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Huế

D.
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
A.

Giai cấp tư sản

B.

Giai cấp công nhân

C.

Giai cấp nông dân

D.

Tầng lớp tiểu tư sản dân tộc.

A.

Thái Nguyên.

B.

Cao Bằng.

C.

Bắc Sơn.

D.

Hà Giang.

A.

Thực dân Pháp áp bức bóc lột nặng nề, thêm vào đó là cuộc khủng hoảng kinh tế

1929-1933 làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng khốn khổ

B.

Thực dân Pháp thực hiện cuộc khủng bố trắng

C.

Đảng ra đời đề ra khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

D.

Tất cả các nguyên nhân nêu trên

A.

Tháng 6 - 1932.

B.

Năm 1932.

C.

Cuối năm 1933.

D.

Đầu năm 1934.

A.

Những yêu sách trước mắt về dân sinh, dân chủ

B.

Những yêu sách về tự do, dân chủ.

C.

Những yêu sách về kinh tế.

D.

Những yêu sách về chính trị.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...