Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

bao gồm các bài giảng:

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

B.

Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp

C.

Kết hợp khả năng công khai và nửa công khai

D.

Câu b, c đúng

A.

Úy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

Hồ Chí Minh.

D.

Tổng bộ Việt Minh.

A.

Ngày 19 - 8 - 1945

B.

Ngày 20 - 8 - 1945

C.

Ngày 23 - 8 - 1945 

D.

Ngày 25 - 8 - 1945

A.

Tỉnh Tuyên Quang.

B.

Tỉnh Thái Nguyên

C.

Tỉnh Lạng Sơn.

D.

Tĩnh Cao Bằng.

A.

Xóa nợ cho người nghèo.

B.

Bãi bỏ thuế thân, thuế muối.

C.

Lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.

D.

Chia ruộng đất cồng cho nông dân nghèo.

A.

Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa 

B.

Nhân tố quyết đinh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C.

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau

D.

Câu A và B đúng

A.

Pháp đầu hàng phát xít Nhật và câu kết với chúng để thống trị nhân dân ta

B.

Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về tổ quốc

C.

Quá trình diễn ra hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8

D.

Hội nghị lần thứ 6 của Đảng

A.

Từ ngày 27-2 đến ngày 31 - 3 - 1935.

B.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935.

C.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 2 - 1935.

D.

Từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1934.

A.

Tổng bộ Việt Minh.

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

C.

ủy ban khởi nghĩa Hà Nội.

D.

Xứ ủy Bắc Kì.

A.

Nhật là kẻ thù chủ yếu

B.

Hai nhiệm vụ chủ yếu là cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc

C.

Cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ chủ yếu

D.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

A.

Ngày 23 - 11 - 1940

B.

Ngày 27 - 9 - 1940.

C.

Ngày 22 - 9 - 1940.

D.

Ngày 13 - 1 - 1941

A.

Bắc Giang, Hải Dương.

B.

Hải Dương, Hà Tĩnh

C.

Bắc Giang, Hà Tĩnh.

D.

Hà Tĩnh, Quảng Nam.

A.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu

B.

Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 

C.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

D.

Tất cả các nhiệm vụ trên

A.

Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết

B.

Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (Liên Xô)

C.

Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo

D.

Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN

A.

Tập hợp tay sai.

B.

Tuyên truyền lừa bịp.

C.

Dùng bộ máy thống trị của thực dân Pháp.

D.

Đảo chính Pháp.

A.

Năm 1944.

B.

Năm 1943.

C.

Năm 1942.

D.

Cuối năm 1943.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...