Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

bao gồm các bài giảng:

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tân Việt cách mạng Đảng

B.

Việt Nam quốc dân Đảng

C.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

D.

Đảng Lập hiến

A.

Việt Nam Nghĩa đoàn.

B.

Đảng Lập hiến

C.

tư sản và địa chủ lứn ở Nam Kì.

D.

tư sản Việt Nam

A.

Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

B.

Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

C.

Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

D.

A.

Ngày 9 - 7 - 1925

B.

Ngày 2 1 - 6 - 1925.

C.

Ngày 21 - 6 - 1927.

D.

Ngày 9 - 7 - 1927.

A.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

C.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

D.

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

A.

Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu

B.

Thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào

C.

Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị;tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế 

bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng

D.

Do chủ nghĩa Mác – Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam

A.

Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản

B.

Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

C.

Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

D.

Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc

A.

Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) 

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) 

C.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) 

D.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925) 

A.

Cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu.

B.

Đám tang Phan Châu Trinh.

C.

Xuất bản “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

D.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

A.

tư sản, tiểu tư sản trí thức

B.

công nhân và nông dân.

C.

nông dân.

D.

binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

A.

Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

B.

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

C.

Tư tưởng dân chủ tư sản của đảng Quốc Đại ở ấn Độ

D.

Tư tưởng của cách Minh Trị ở Nhật Bản

A.

Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo

B.

Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu 

C.

Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

D.

Đế quốc Pháp còn mạnh

A.

ở Việt Nam có trữ lượng than lớn

B.

Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

A.

tiếu tư sản trí thức.

B.

tiểu địa chủ.

C.

học sinh, sinh viên.

D.

tư sản dân tộc.

A.

Tâm tâm xã.

B.

Duy tân hội.

C.

Việt Nam Quang phục hội.

D.

Cộng sản đoàn.

A.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) 

B.

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu (6/1924) 

C.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925) 

D.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919) 

A.

Công nhân, nông dân, địa chủ phong kiến

B.

Địa chủ phong kiến, tư sản, nông dân

C.

Công nhân, nông dân, tư sản.

D.

Công nhân,nông dân, tiểu tư sản 

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

B.

Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

D.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B.

Tân Việt cách mạng đảng.

C.

Việt Nam Quốc dân đảng

D.

Nguyễn Ái Quốc.

A.

Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp.

B.

Nhiệm vụ đánh đổ phong kiến.

C.

Nhiệm vụ đánh đổ tư sản phản cách mạng.

D.

Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc và phong kiến

A.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

B.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

C.

Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin.

D.

Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. 

A.

Tư sản Việt Nam

B.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

C.

Đảng Lập hiến

D.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

A.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B.

Đông Dương Cộng sản đảng.

C.

Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

D.

An Nam Cộng sản đảng.

A.

Độc lập và tự do, dân chủ.

B.

Tự do, dân chủ.

C.

Độc lập và tự do.

D.

Độc lập và dân chủ

A.

ở Phó Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh

B.

ở Hòa  Bình, Lai Châu, Sơn La

C.

ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thị

D.

ở Phó Thọ, Hải Dương, Thái Bình

A.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

C.

Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

D.

Tất cả đều sai

A.

Thiết lập một xã hội bình đẳng.

B.

Thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái

C.

Thiết lập dân quyền.

D.

“Để tự cứu lấy mình”

A.

Tháng 9 - 1929.

B.

Tháng 11 - 1929.

C.

Tháng 8 - 1929.

D.

Tháng 6 - 1929.

A.

Người dự đại hội Nông dân quốc tế

B.

Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản

C.

Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ

D.

Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản

A.

Tháng 2 - 1929.

B.

Tháng 3 - 1929.

C.

Cuối tháng 3 - 1929

D.

Đầu tháng 3 - 1929.

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương

C.

Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các câu trên đều đúng

A.

Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế

B.

Cướp đoạt toàn bộ rụông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su

C.

Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng

D.

Quy mô khai thác rộng hơn, triệt để hơn, cường độ mạnh.

A.

tư sản dân tộc.

B.

tiểu tư sản trí thức

C.

tư sản mạị bản

D.

tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...