Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

bao gồm các bài giảng:

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Lí luận Mác - Lênin.

B.

Lí luận đấu tranh giai cấp.

C.

Lí luận cách mạng vô sản.

D.

Lí luận giải phóng dân tộc.

A.

Ở Nam Kì và Bắc Kì.

B.

Ở Nam Kì.

C.

Ở Trung Kì.

D.

Ở Bắc Kì.

A.

Ở Thượng Hải.

B.

Ở Pari.

C.

ở Vécxai.

D.

Ở Quảng Châu

A.

Ngày 24 - 1 - 1930.

B.

Ngày 6 - 1 - 1930.

C.

Ngày 8 - 2 - 1930.

D.

Ngày 24 - 2 - 1930.

A.

ở Hương Cảng.

B.

ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

ở Quảng Châu.

D.

Ở Hà Nội

A.

1700 hội viên.

B.

300 hội viên

C.

3000 hội viên

D.

170 hội viên.

A.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

B.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

C.

Tầng lớp tiểu tư sản, trí thức

D.

Tư sản Việt Nam

A.

Học làm cách mạng, học quân sự

B.

Học quân sự, học cách hoạt động bí mật.

C.

Học làm cách mạng, học cách hoạt động bí mật.

D.

Học lí luận giải phóng dân tộc.

A.

Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn

B.

bãi công của thợ máy Ba Son tháng 8 - 1925.

C.

xuất bản Bản án chế độ thực dân Pháp.

D.

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

A.

Tháng 6 - 1925.

B.

Đầu năm 1926.

C.

Ngày 21 - 6 - 1925.

D.

Đầu năm 1927.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...