Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc Lần 1 có lời giải chi tiết

Nội dung đề thi:

A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời tổng thống
B. Thực hiện được một số mưu đồ, góp phần quan trọng trong công việc thúc đẩy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
C. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO, CENTO,…)
D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới
A. Tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ và Nhật Bản
C. Phát hành và sử dụng đồng EURO
D. Hợp tác liên minh giữa các nước trong tất cả các lĩnh vực
A. Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á
B. Hòa bình, trung lập
C. Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ
D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ
A. Sự ra đời của kế hoạch Mácsan
B. Sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1/1949)
C. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (4/1949)
D. Thông điệp của tổng thống Truman (3/1974)
A. Tâm tâm xã
B. Việt Nam Quốc dân đảng
C. Đảng Thanh niên
D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
A. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh
B. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây đi vào đấu tranh tự giác
C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Bason có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội, … tổng bãi công
D. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu
A. Đức tấn công Pháp (6-1940)
B. Đức tấn công Liên Xô (6-1941)
C. Hiệp ước Tam cường giữa Đức – Italia – Nhật Bản được kí kết
D. Đức tấn công Anh (7-1940)
A. Hòa bình, trung lập
B. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới, giúp đỡ các nước XHCN
C. Tính cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt con người
D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ
A. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa giai cấp nông dân với giai cấp phong kiến
B. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản
C. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa giai cấp nông dân với giai cấp tư sản
D. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa tất cả các giai cấp trong xã hội do địa vị và quyền lợi khác nhau
A. cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đã giành thắng lợi hoàn toàn
B. thực dân Anh không quan tâm đến việc cai trị Ấn Độ nữa
C. thực dân Anh chấm dứt cai trị Ấn Độ
D. thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ tiếp tục đấu tranh
A. Tiến hành cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941
B. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước do bị chiến tranh tàn phá
C. Xây dựng nên kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với Mĩ
D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới
A. Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã bùng nổ mạnh mẽ ở Á, Phi, Mĩ Latinh
C. Trật tự thế giới mới được hình thành gọi là trật tự hai cực Ianta
D. Hệ thống tư bản chủ nghĩa đã có những thay đổi quan trọng
A. mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ ngành công nghiệp chế tạo
B. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản
C. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành nghiên cứu khoa học
D. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên kinh nghiệp thực tiễn
A. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát
B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế
C. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi, chính trị và kinh tế có ý thức
D. Phong trào thể hiện ý thức chính trị
A. Dựa vào nguồn viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác san
B. Nhờ vào thực lực của nhân dân Tây Âu
C. Thu lợi nhuận từ chính sách khai thác thuộc địa
D. Tây Âu giàu tài nguyên thiên nhiên
A. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành độc lập
B. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập
C. Tiếp tục chịu ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới
D. Tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO) do Mĩ thành lập
A. Năm 1994, Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi
B. Năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập
C. Năm 1960, 17 nước được trao trả độc lập
D. Năm 1975, cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi
A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu … để đẩy mạnh cải cách, mở của
B. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo …xóa bỏ phân biệt giàu nghèo
C. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu …xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu
D. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo…xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu
A. Từ nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX
B. Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX
C. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX
D. Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX
A. Sự ra đời của nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất
B. Chiến tranh gây ra thảm họa nặng nề cho nhân loại
C. Các nước châu Âu trờ thành con nợ của Mĩ
D. Trong chiến tranh lần đầu tiên các phương tiện chiến tranh mới được đưa vào sử dụng
A. đế quốc cho vay lãi
B. đế quốc phong kiến quân phiệt
C. đế quốc thực dân
D. đế quốc quân phiệt hiếu chiến
A. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản mại bản, tư sản dân tộc
B. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản
C. Giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản
D. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản
A. Vô sản
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. giải phóng dân tộc
D. dân chủ tư sản kiểu cũ
A. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng
B. Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp
C. Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi
D. Chế tạo ra các công cụ sản xuất mới
A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
B. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính khu vực
C. Các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật – công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài
D. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa
A. Hóa chất
B. Năng lượng
C. Tài chính – ngân hàng
D. Sản xuất ô tô
A. Ngăn cản các hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản, Anh.
B. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung
C. Tăng thuế ruộng đất, thuế dân
D. Cho thành lập ngân hàng
A. trật tự Véc sai Oa-sinh-tơn
B. trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu
C. trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm
D. trật tự thế giới hai cực Ianta
A. Chính phủ Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam
B. Chính phủ Pháp phải thừa nhận quyền con người của dân tộc Việt Nam
C. Chính phủ Pháp phải thừa nhận độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam
D. Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam
A. Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo, Thái Lan
B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo
C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Xingapo
A. Chuẩn bị về tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Tuyên truyền sâu rộng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam
C. Trực tiếp lãnh đạo một số phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
D. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập của dân tộc
A. cả hai nước đều trở thành trụ cột trong “Trật tự thế giới hai cực”
B. trở thành đồng minh là nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
C. người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN
D. đều ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để mở rộng ảnh hưởng
A. Việt Nam, Lào, Thái Lan
B. Thái Lan, Bru-nây, Malaixia
C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia
D. Việt Nam, Lào, Campuchia
A. Người dân không ủng hộ, không hào hứng với chế độ XHCN
B. Đường lỗi lãnh đạo mạng tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu
C. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến trên thế giới
D. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...