Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 có lời giải chi tiết

Nội dung đề thi:

A. dân tộc dân chủ
B. xã hội chủ nghĩa
C. dân chủ tư sản
D. dan tộc dân chủ nhân dân
A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931
B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945
A. ruộng đất
B. hòa bình, tự do
C. giảm tô, thuế
D. độc lập dân tộc
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với đế quốc, phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
C. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến tay sai
D. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
A. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới
B. là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
C. là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam
D. là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...