47 câu hỏi trắc nghiệm lần 2 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân- GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 47 câu hỏi trắc nghiệm lần 2 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân- GDCD lớp 12

Câu 1. Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền:
A. dân chủ của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. phát triển của công dân.
D. học tập của công dân.
Câu 2. Mọi công dân đều có thể học bất cứ ngành, nghề nào. Nội dung này thể hiện quyền:
A. tự do của công dân.
B. lao động của công dân.
C. học tập của công dân.
D. phát triển của công dân
Câu 3. Mọi công dân đều có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:
A. dân chủ của công dân.
B. tự do của công dân.
C. học tập của công dân.
D. phát triển của công dân
Câu 4. Mọi công dân đều có thể học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền:
A. học tập của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. phát triển của công dân
D. dân chủ của công dân.
Câu 5. Quyền học tập của công dân được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Luật sở hữu trí tuệ.
B. Luật Khoa học và công nghệ.
C. Luật Giáo dục.
D. Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em.

Nội dung đề thi:

A. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học
B. quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
D. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.
C. khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật.
D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kĩ thuật.
A. Học tập suốt đời.
B. Được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe.
C. Tự do nghiên cứu khoa học
D. Khuyến khích để phát triển tài năng.
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.
B. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. có quyền được tự do sáng tạo các tác phẩm của mình.
D. được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện và có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
A. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.
B. Công dân có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp.
C. Công dân có quyền tự do sáng tác các tác phẩm của mình.
D. Công dân được khuyến khích để sáng tạo.
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. sự phát triển toàn diện của công dân.
B. sự công bằng, bình đẳng.
C. cơ hội học tập của công dân.
D. nâng cao dân trí.
A. đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
C. khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu kho học
D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả.
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo công bằng trong giáo dục
C. phát triển đất nước
D. bảo đảm quyền học tập của công dân.
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo quyền học tập của công dân.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục
D. phát triển đất nước
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo công bằng trong giáo dục
C. đảm bảo quyền học tập của công dân.
D. phát triển đất nước
A. thực hiện tốt quyền học tập của mình.
B. đảm bảo quyền bình đẳng của công dân.
C. có thể tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
D. phát triển đất nước
A. đảm bảo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
C. khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học
D. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo công bằng trong giáo dục
C. phát triển đất nước
D. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
A. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
B. tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục
D. phát triển đất nước
A. tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình.
B. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục
D. phát triển đất nước
A. thực hiện quyền sáng tạo của mình.
B. đảm bảo quyền bình đẳng trong học tập của công dân.
C. có thể tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
D. phát triển đất nước
A. đảm bảo những điều kiện phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
B. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
C. khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong ghiên cứu khoa học
D. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo công bằng trong giáo dục
C. phát triển đất nước
D. đảm bảo quyền được phát triển của công dân.
A. khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo công bằng trong giáo dục
C. đảm bảo quyền được phát triển của công dân.
D. phát triển đất nước
A. tạo ra các giá trị cho xã hội.
B. thực hiện tốt quyền được phát triển.
C. phát triển đất nước
D. đảm bảo lợi ích cá nhân.
A. mọi người.
B. mỗi người.
C. công dân.
D. người dân.
A. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác
B. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở giáo dục khác
C. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình.
D. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác
A. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường.
B. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực
C. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, các cơ sở giáo dục khác
D. Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định.
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. quyền học tập không hạn chế của công dân.
B. quyền học tập và sáng tạo của công dân.
C. quyền học tập và quyền được phát triển của công dân.
D. quyền học tập tự do của công dân.
A. vi phạm quyền học tập của công dân.
B. vi phạm quyền được phát triển của công dân.
C. đảm bảo quyền của người học
D. đảm bảo quyền tự do của công dân.
A. quyền sáng tạo của công dân.
B. quyền học tập của công dân.
C. quyền phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. quyền sáng tạo của công dân.
B. quyền phát triển của công dân.
C. quyền tự do của công dân.
D. quyền học tập của công dân.
A. tài sản trí tuệ.
B. sản phẩm trí tuệ.
C. sản phẩm sáng tạo.
D. tác phẩm sáng tạo.
A. sản phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
B. tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
C. sản phẩm trí tuệ của mình.
D. tác phẩm trí tuệ của mình.
A. kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra
B. kể từ khi sản phẩm được sáng tạo ra
C. kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.
D. kể từ khi sản phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.
A. thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.
B. thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.
C. công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.
D. công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.
A. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học
B. Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân.
C. Trích dẫn hợp lí tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.
D. Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo cáo, dùng trong ấn phẩm định kì, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu.
A. Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mĩ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó.
B. Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.
C. Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.
D. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
A. học tập của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. phát triển của công dân.
D. tự do của công dân.
A. học tập của công dân.
B. phát triển của công dân.
C. sáng tạo của công dân.
D. tự do của công dân.
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền phát triển của công dân.
C. quyền tự do của công dân.
D. quyền sáng tạo của công dân.
A. quyền sáng tạo của công dân.
B. quyền học tập của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền tự do của công dân.
A. học tập của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. tự do của công dân.
D. được phát triển của công dân.
A. Quyền học tập của công dân.
B. Quyền sáng tạo của công dân.
C. Quyền được phát triển của công dân.
D. Quyền tự do của công dân.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...