30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 7: Quyền dân chủ cơ bản của công dân- GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 7: Quyền dân chủ cơ bản của công dân- GDCD lớp 12

Câu 1: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực:
A. văn hóa B. chính trị
C. tinh thần D. xã hội
Câu 2: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia…………….trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước
B. giám sát các công việc của đất nước
C. bàn bạc tất cả công việc của đất nước
D. quản lí các công việc của đất nước
Câu 3: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua…………và hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”
A. Đảng B. Quốc hội
C. Nhà nước D. Chính phủ
Câu 4: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức…………………….ở từng địa phương.
A. dân chủ gián tiếp B. dân chủ trực tiếp
C. dân chủ nguyên tắc D. dân chủ tập trung
Câu 5: Để xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế xã hội công dân có quyền
A. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước B Thảo luận với các cơ quan nhà nước
C. Ý kiến với các cơ quan nhà nước D. Gặp mặt với các cơ quan nhà nước

Nội dung đề thi:

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước
B. giám sát các công việc của đất nước
C. bàn bạc tất cả công việc của đất nước
D. quản lí các công việc của đất nước
A. Kiến nghị với các cơ quan nhà nướcB Thảo luận với các cơ quan nhà nước
B. Ý kiến với các cơ quan nhà nước
C. Gặp mặt với các cơ quan nhà nước
A. Hình thức dân chủ gián tiếp
B. Hình thức dân chủ trực tiếp
C. Hình thức dân chủ tập trung
D. Hình thức dân chủ không tập trung
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
A. từ 18 tuổi trở lên
B. đủ 18 tuổi trở lên
C. trên 18 tuổi trở lên
D. bằng 18 tuổi trở lên
A. từ 21 tuổi trở lên
B. đủ 21 tuổi trở lên
C. trên 21 tuổi trở lên
D. bằng 21 tuổi trở lên
A. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra
B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
C. Dân biết, dân làm, dân kiểm tra
D. Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
A. tham gia quản lí, bàn bạc, kiểm tra giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương liên quan đến đới sống nhân dân.
B. tham gia bàn bạc, giám sát các vấn đề về kinh tế của địa phương.
C. tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào các cơ quan đại diện nhân dân ở địa phương.
D. tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản luật; thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
A. cá nhân, công dân.
B. cá nhân.
C. cá nhân, tổ chức
D. chỉ có công dân.
A. cá nhân, công dân.
B. cá nhân.
C. cá nhân, tổ chức
D. chỉ có công dân.
A. Giữa công dân với pháp luật.
B. Giữa nhân dân với pháp luật.
C. Giữa công dân với Nhà nước
D. Giữa nhân dân với Nhà nước
A. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
B. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
C. Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của công dân.
D. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính.
A. Nhằm khôi phục, phục hồi nhân phẩp cho công dân,
B. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
C. Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.
D. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính.
A. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.
B. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.
C. Giải quyết khiếu nại tố cáo.
D. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
A. Có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ.
B. Có ý thức về quyền bầu cử và ứng cử.
C. Có ý thức tôn trọng pháp luật.
D. Có ý thức xây dựng và bảo vệ quyền của mình.
A. quyền được tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền được biểu quyết và thảo luận.
B. quyền bầu cử và ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội, khiếu nại và tố cáo.
C. quyền được bầu cử ứng cử và quyền được tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. quyền được nhà nước bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.
A. Người tàn tật không tự bỏ phiếu nên nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng.
B. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu nhưng yêu cầu phải đảm bảo bí mật.
C. Đến ngày bầu cử, Ông A yêu cầu cả nhà đưa phiếu, để ông A xem qua trước và tự mình đem đến tổ bầu cử.
D. Người già ốm đau yêu cầu tổ bầu cử mang thùng phiếu đến nhà để bỏ phiếu.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...