20 câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 - Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 20 câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 - Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Câu 1: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân:
A. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
B. Đều có quyền như nhau
C. Đều có nghĩa vụ như nhau.
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 2: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung của bình đẳng:
A. Về nghĩa vụ và trách nhiệm. B. Về quyền và nghĩa vụ.
C. Về trách nhiệm pháp lí. D. Về các thành phần dân cư.
Câu 3: Mọi người vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về:
A. Trách nhiệm pháp lý. B. Nghĩa vụ và trách nhiệm.
C. Quyền và nghĩa vụ. D. Trách nhiệm.
Câu 4: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật, là thể hiện công dân bình đẳng về:
A. Trách nhiệm kinh tế. B. Trách nhiệm pháp lí.
C. Trách nhiệm xã hội. D. Trách nhiệm chính trị.
Câu 5: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của:
A. Nhà nước B. Nhà nước và xã hội
C. Nhà nước và pháp luật. D. Nhà nước và công dân

Nội dung đề thi:

A. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
B. Đều có quyền như nhau
C. Đều có nghĩa vụ như nhau.
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
A. Về nghĩa vụ và trách nhiệm.
B. Về quyền và nghĩa vụ.
C. Về trách nhiệm pháp lí.
D. Về các thành phần dân cư.
A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Nghĩa vụ và trách nhiệm.
C. Quyền và nghĩa vụ.
D. Trách nhiệm.
A. Nhà nước
B. Nhà nước và xã hội
C. Nhà nước và pháp luật.
D. Nhà nước và công dân
A. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.
B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
C. Có quyền bình dẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ
D. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.
C. Bình đẳng về trách nhiệm với tổ quốc
D. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội.
A. quyền chính đáng
B. quyền thiêng liêng
C. quyền cơ bản
D. quyền hợp pháp
A. dân tộc, giới tính, tôn giáo.                  
B. thu nhập, tuổi tác, địa vị.
C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.        
D. dân tộc, độ tuổi, giới tính.
A. công dân bình đẳng về quyền.
B. công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
C. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
D. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
A. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với người vi phạm pháp luật.
B. Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật.
C. Xác định được người xấu và người tốt.
D. Cách li người vi phạm với những người xung quanh.
A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. Bình đẳng trước pháp luật.
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
D. Bình đẳng trong kinh doanh.
A. Quyền chính đáng
B. Quyền thiêng liêng
C. Quyền cơ bản
D. Quyền hợp pháp
A. Quyền bầu cử, ứng cử
B. Quyền tổ chức lật đổ
C. Quyền lôi kéo, xúi giục
D. Quyền tham gia tổ chức phản động .
A. Phạt tiền.
B. Giáng chức
C. Bãi nhiệm, miễn nhiệm.
D. Bãi nhiệm, miễn nhiệm, giáng chức
A. Chưa đủ 14 tuổi.
B. Chưa đủ 16 tuổi.
C. Chưa đủ 18 tuổi.
D. Chưa đủ 20 tuổi.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...