Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Không khí chứa 78%N2 ;21%O2 ; 1% hỗn hợp CO2 ,H2O ,H2.

B.

Không khí chứa 78%N2 ;18%O2 ; 4% hỗn hợp CO2 ,SO2 ,HCl.

C.

Không khí chứa 78%N2 ;20%O2 ; 2% hỗn hợp CH4 ,bụi và CO2.

D.

Không khí chứa 78%N2 ;16%O2 ; 3% hỗn hợp CO2 ,1%CO,1%SO2.

A.

Dung dịch NaOH và NH3      

B.

Quỳ tím

C.

Dung dịch NaOH và Na2CO3

D.

A hoặc C

A.

Kim loại Na     

B.

Dung dịch HCl

C.

Khí CO2          

D.

Dung dịch Na2CO3

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...