Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối nhỏ.

B.

Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn. 

C.

Mạng lục giác đều; mật độ electron tương đối lớn.

D.

Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối lớn.

A.

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.

B.

Cho nhanh dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư. 

C.

Cho từ từ dung dịch AlClvào dung dịch NaOH dư. 

D.

Cho nhanh dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH dư.

A.

PbO, K2O, SnO.

B.

FeO, CuO, Cr2O3.

C.

FeO, MgO, CuO.

D.

Fe3O4, SnO, BaO.

A.

Na + H2 NaOH + H2.

B.

Na2O + H2O 2NaOH.

C.

Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3↓ + 2NaOH.

D.

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2 + H2.

A.

Thấy có bọt khí thoát ra.

B.

Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.

C.

Do cho rất từ từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra.

D.

Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu do cho rất từ từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit NaHCO3. Một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.

A.

CO2 + NaOH  NaHCO3

B.

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O

C.

NO2 + NaOH  NaNO3 + H2O

D.

NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O

A.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

B.

Ban đầu có kết tủa dạng keo, sau đó kết tủa tan.

C.

Ban đầu có kết tủa dạng keo, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần.

D.

Có kết tủa dạng keo, kết tủa không tan.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...