Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14 Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Axit glutamic và hexametylenđiamin.

B.

Axit picric và hexametylenđiamin.

C.

Axit ađipic và hexametylenđiamin.

D.

Axit ađipic và etilen glicol.

A.

Plexiglas – poli(metyl metacrylat).       

B.

Poli(phenol – fomanđehit) (PPF).

C.

Teflon – poli(tetrafloetilen).    

D.

Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

A.

Penta-1,3-đien.

B.

Buta-1,3-đien.

C.

2-metylbuta-1,3-đien.

D.

But-2-en.

A.

tơ nilon-6,6.

B.

tơ tằm.

C.

tơ visco.

D.

tơ capron.

A.

CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B.

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C.

(CH2)=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

D.

CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...