Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14 Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Nhựa baketit.

B.

Axit picric.

C.

2,4 - D và 2,4,5 — T.

D.

Thủy tinh hữu cơ.

A.

Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B.

Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C.

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

D.

Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp. 

A.

Cao su clopren.

B.

Cao su thiên nhiên.

C.

Cao su buna.

D.

Cao su buna-S.

A.

CH2=CH-Cl.

B.

CH2=CH2.        

C.

CH2=CH-CH=CH2.      

D.

CH2=CH-CH3.

A.

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

B.

CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C.

CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.    

D.

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

A.

Bông.

B.

Tơ Nilon-6.      

C.

Tơ tằm.

D.

Tơ Visco.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...