Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14 Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Xà phòng có tính bazơ.

B.

Xà phòng có tính axit.

C.

Xà phòng trung tính.

D.

Loại nào cũng được.

A.

Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit).

B.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao subuna-N.

C.

Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

D.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

A.

Sợi hoá học và sợi tổng hợp.

B.

Sợi hoá học và sợi tự nhiên.

C.

Sợi tổng hợp và sợi tự nhiên.

D.

Sợi tự nhiên và sợi nhân tạo.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...