Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Trong Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và Protein
Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

các bạn cần nắm vững kiến thức cũng như nắm được cách giải các dạng bài tập.

Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein - hóa 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

là bài tập tổng hợp lại Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 để ôn lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi trắc nghiệm, đề thử trắc nghiệm theo các môn học, đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia
      
- Các bài giảng và các phương pháp làm bài tập của từng môn học, các phương pháp ôn luyện, làm đề thi THPT Quốc gia  

  
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-CH(CH3)-COOH.

C.

H2N-CH2-COOH và H2N-CH(CH3)-COOH.

D.

H2N-CH2-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH.

A.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng Cu(OH)2, dùng nước brom.

B.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng nước brom.

C.

Dùng Na kim loại, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

D.

Dùng Na kim loại, dùng nước brom.

A.

Nguyên tử N còn đôi electron chưa tạo liên kết.

B.

Nguyên tử N có độ âm điện lớn.

C.

Nguyên tử N ở trạng thái lai hoá sp3.

D.

Ảnh hưởng đẩy electron của nhóm -C2H5.

A.

Dung dịch lysin.

B.

Dung dịch alanin.

C.

Dung dịch glyxin.

D.

Dung dịch valin.

A.

X là hồ tinh bột; Y là dung dịch HCOOH; Z là dung dịch mantozơ.

B.

X là dung dịch protit; Y là dung dịch CH3CHO; Z là dung dịch saccarozơ.

C.

X là dung dịch anbumin; Y là dung dịch C2H5COOH; Z là dung dịch glixin.

D.

X là dung dịch lòng trắng trứng; Y là dung dịch CH3COOH; Z là dung dịch glucozơ.

A.

Ở nhiệt độ cao (nhỏ hơn 570°C), sắt tác dụng với nước tạo ra Fe3O4 và H2.

B.

Ở nhiệt độ lớn hơn 1000°C, sắt tác dụng với nước tạo ra Fe(OH)3.

C.

Ở nhiệt độ lớn hơn 570°C, sắt tác dụng với nước tạo ra FeO và H2.

D.

Ở nhiệt độ thường, sắt không tác dụng với nước.

A.

X tác dụng được với dung dịch Br2, dung dịch NaOH.

B.

X tác dụng được với dung dịch Br2, dung dịch HCl.

C.

X tác dụng được với dung dịch Br2, không tác dụng với dung dịch HCl.

D.

X không tác dụng với dung dịch Br2, tác dụng được với dung dịch HCl.

A.

Etylmetylaminobutan.

B.

Etylmetylbutylamin.

C.

Metyletylaminobutan.

D.

Metyletylbutylamin.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...