Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 4 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 10. Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử do cungthi.vn biên soạn.

Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. chỉ bị oxi hoá.
B. chỉ bị khử.
C. không bị oxi hóa, không bị khử.
D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.
A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.
B. là chất khử.
C. vừa là chất khử, vừa là môi trường.
D. là chất oxi hóa.
A. chất oxi hóa.
B. chất khử.
C. chất oxi hóa và môi trường.
D. chất khử và môi trường.
A. oxi hóa.
B. chất khử.
C. tạo môi trường.
D. chất khử và môi trường.
A. chất oxi hóa.
B. axit.
C. môi trường.
D. chất oxi hóa và môi trường.
A. chất oxi hóa.
B. chất khử.
C. Axit.
D. vừa axit vừa khử
A. bị khử.
B. bị oxi hoá.
C. cho proton.
D. nhận proton.
A. nhường (2y – 3x) electron.
B. nhận (3x – 2y) electron.
C. nhường (3x – 2y) electron.
D. nhận (2y – 3x) electron.
A. nhận 1 electron.
B. nhường 8 electron.
C. nhận 8 electron.
D. nhường 1 electron.
A. nhận 1 mol electron.
B. nhường 1 mol electron.
C. nhận 2 mol electron.
D. nhường 2 mol electron.
A. nhường 12 electron.
B. nhận 13 electron.
C. nhận 12 electron.
D. nhường 13 electron.
A. oxi hóa.
B. khử.
C. nhận proton.
D. tự oxi hóa – khử.
A. oxi hóa.
B. khử .
C. nhận proton.
D. tự oxi hóa – khử.
A. –2, –1, –2, –0,5.
B. –2, –1, +2, –0,5.
C. –2, +1, +2, +0,5.
D. –2, +1, – 2, +0,5.
A. N2 > NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > N2O > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > N2O > NO2 > N2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > N2O > N2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn > N2 > N2O.
A. +1 và +1.
B. –4 và +6.
C. –3 và +5.
D. –3 và +6.
A. oxit phi kim và bazơ.
B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim.
D. oxit kim loại và oxit phi kim.
A. chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu.
B. chất khử yếu hơn so với chất đầu.
C. chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn.
D. chất oxi hóa (mới) và chất khử (mới) yếu hơn.
A. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.
B. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố hóa học.
C. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.
D. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố hóa học.
A. chất bị oxi hóa nhận điện tử và chất bị khử cho điện tử.
B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.
C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.
D. quá trình nhận điện tử gọi là quá trình oxi hóa.
A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho điện tử.
B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1.
C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.
D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.
A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...