Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 2 môn hóa học lớp 10 về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Tăng dần.
B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.
D. Vừa giảm vừa tăng.
A. phía dưới bên trái.
B. phía trên bên trái.
C. phía trên bên phải.
D. phía dưới bên phải.
A. Phi kim mạnh nhất là iot.
B. Kim loại mạnh nhất là Li.
C. Phi kim mạnh nhất là oxi.
D. Phi kim mạnh nhất là flo.
A. Tăng dần.
B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.
D. Vừa giảm vừa tăng.
A. độ âm điện.
B. tính kim loại.
C. tính phi kim.
D. số oxi hoá trong oxit.
A. hút electron khi tạo liên kết hoá học.
B. đẩy electron khi tạo thành liên kết hoá học.
C. tham gia các phản ứng hóa học
D. nhường hoặc nhận electron khi tạo liên kết.
A. năng lượng ion hoá giảm dần.
B. nguyên tử khối giảm dần.
C. tính kim loại giảm dần.
D. bán kính nguyên tử giảm dần.
A. Phân nhóm chính nhóm I (IA).
B. Phân nhóm chính nhóm II (IIA).
C. Phân nhóm chính nhóm III (IIIA).
D. Phâm nhóm chính nhóm VII (VIIA).
A. Al3+< Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na.
B. Al3+< Mg2+< Al < Mg < Na < O2-.
C. Na < Mg < Al < Al3+<Mg2+ < O2-.
D. Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al < O2-.
A. K+ > Ca2+ > Ar.
B. Ar > Ca2+ > K+.
C. Ar > K+ > Ca2+.
D. Ca2+ > K+ > Ar.
A. K, Na, Mg, Al, Si.
B. Si, Al, Mg, Na, K.
C. Na, K, Mg, Si, Al.
D. Si, Al, Na, Mg, K.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...